Algemene VoorwaardenArtikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit volgende handelingen tussen Juwelier Goudsmederij Petra Berends en u (de consument). Deze voorwaarden zijn ook van toepassing als Juwelier Goudsmederij Petra Berends producten/diensten van derden koopt/afneemt en deze aan jou levert.
 2. Andere voorwaarden gelden uitdrukkelijk niet. 
 3. Wanneer een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen wel geldig. Je moet instemmen met nieuwe bepalingen. Deze zullen zoveel mogelijk met de oude nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen. 
 4. De bepalingen uit de overeenkomst gaan voor als deze strijdig zijn met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden. 
 5. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 6. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

Artikel 2 - Het aanbod en de overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van Juwelier Goudsmederij Petra Berends zijn vrijblijvend en gelden 30 dagen, tenzij in de vermelding iets anders staat. Alle producten worden met de hand gemaakt waardoor maten, gewichten, afbeeldingen, tekeningen, technische en/of chemische specificaties, soort, hoeveelheid, kleurverschillen, samenstelling en kwaliteit, opgenomen in de aanbieding of op de website, bij benadering zijn. Minimale afwijkingen t.a.v. ontwerp, monster en model kunnen Juwelier Goudsmederij Petra Berends niet worden tegengeworpen. 
 2. Wanneer u akkoord gaat met een aanbieding door een bestelling te plaatsen, ontvangt u van Juwelier Goudsmederij Petra Berends een schriftelijke bevestiging / email van de bestelling. De overeenkomst komt tot stand na de schriftelijke bevestiging of doordat feitelijk wordt begonnen met de werkzaamheden door Juwelier Goudsmederij Petra Berends. 
 3. Juwelier Goudsmederij Petra Berends kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn/haar betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien  Juwelier Goudsmederij Petra Berends op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 4. Als een wijziging van de overeenkomst leidt tot hogere kosten, mag  Juwelier Goudsmederij Petra Berends dit doorberekenen aan u. 
 5. U kunt geen rechten ontlenen aan eerdere door Juwelier Goudsmederij Petra Berends gedane aanbiedingen of reclamemateriaal. 

 

Artikel 3 - Herroepingsrecht voor consumenten

 1. De klant, die consument is, kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Juwelier Goudsmederij Petra Berends mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag dat de consument het product heeft ontvangen.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij/zij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij/zij dat in een winkel zou mogen doen.

 

Artikel 4 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij/zij dit binnen de bedenktermijn door middel van het retour formulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Juwelier Goudsmederij Petra Berends .
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 7 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug. De consument heeft de terugzend termijn in elk geval in acht genomen als hij/zij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de Juwelier Goudsmederij Petra Berends verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 6. Juwelier Goudsmederij Petra Berends vergoedt de betaling van de consument met betrekking tot het geleverde product onverwijld maar binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Juwelier Goudsmederij Petra Berends mag wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen.
 7. Juwelier Goudsmederij Petra Berends gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

 

Artikel 5 - Uitsluiting herroepingsrecht

Juwelier Goudsmederij Petra Berends kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht:

 1. volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 2. producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

 

Artikel 6 - De prijs

 1. In de aanbieding zijn de door u te betalen kosten in euro’s vastgelegd.
 2. Alle kosten zijn inclusief 21% btw. Ook andere door de overheid opgelegde heffingen, transport- en afleveringskosten, reis- en verblijfkosten in het buitenland, gebruik van bijzondere installaties zijn niet inbegrepen. 
 3. Juwelier Goudsmederij Petra Berends heeft het recht om in de contractperiode de prijs te wijzigen in verband met prijsontwikkelingen. Hieronder wordt onder meer verstaan: wijzigingen in belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, valutakoersen, energieprijzen, goud- of zilverprijzen, inkoopprijzen of andere omstandigheden die een verhoging van de kosten voor Juwelier Goudsmederij Petra Berends met zich meebrengen. Wijzigingen gaan binnen één maand na aankondiging daarvan in. Bent u het niet eens met wijziging van de kosten? Dan kunt u binnen 8 dagen na de aankondiging van de wijziging, de overeenkomst met Juwelier Goudsmederij Petra Berends schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de betreffende wijziging ingaat. 
 4. Wanneer u nog niet al uw (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst hebt voldaan, mag Juwelier Goudsmederij Petra Berends haar verplichtingen uitstellen totdat u aan al uw (betalings)verplichtingen hebt voldaan. 
 5. U aanvaardt dat de hoogte van de kosten van de overeenkomst kunnen worden beïnvloed wanneer partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze en/of omvang ongeacht welke partij hiervoor de aanleiding heeft gegeven.
 6. De prijs die de Consument moet betalen wordt vooraf overeengekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Indien een niet-vaste prijs wordt
  overeengekomen geeft de Ondernemer zo nauwkeurig mogelijk aan van welke factoren de hoogte van de prijs af zal hangen.

 

Artikel 7 – Verwachtingen Juwelier Goudsmederij Petra Berends en jouw verplichtingen

 1. Juwelier Goudsmederij Petra Berends staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Juwelier Goudsmederij Petra Berends zal u op de hoogte houden van de uitvoering van de werkzaamheden wanneer u hierom vraagt.
 3. Als er een tijdschema is opgenomen in de overeenkomst dan zal Juwelier Goudsmederij Petra Berends ervoor zorgen dat dit tijdschema zoveel mogelijk wordt nageleefd. Het gaat echter niet om fatale termijnen. Bij overschrijding van het tijdschema moet u Juwelier Goudsmederij Petra Berends schriftelijk een redelijke termijn van ten minste 30 dagen geven om alsnog na te komen. 
 4. Juwelier Goudsmederij Petra Berends zal al uw gegevens vertrouwelijk behandelen, voor zover Juwelier Goudsmederij Petra Berends behoort te weten dat het om vertrouwelijke gegevens gaat. 
 5. U moet alle gegevens, die Juwelier Goudsmederij Petra Berends nodig heeft om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, op tijd en volledig aan Juwelier Goudsmederij Petra Berends overhandigen. U bent ervoor verantwoordelijk dat deze gegevens juist zijn.
 6. Wanneer er vertraging ontstaat bij het uitvoeren van de overeenkomst, en deze vertraging aan u is toe te rekenen, zullen alle kosten en schades die hieruit voortvloeien voor uw rekening en risico komen. 
 7. Wanneer je tijdig meldt dat de geleverde producten niet aan de overeenkomst voldoen, zal Juwelier Goudsmederij Petra Berends op zo kort mogelijke termijn de nodige reparaties uitvoeren. Wanneer de producten niet aan de overeenkomst voldoen maar dit een gevolg is doordat u in strijd met de overeenkomst hebt gehandeld of onzorgvuldig met de producten bent om gegaan., dan worden de kosten van deze reparatie bij u in rekening gebracht. 
 8. U bent verplicht om geleverde producten direct na ontvangst te keuren en te controleren. Eventuele bezwaren, gebreken of defecten moeten onmiddellijk (binnen twee dagen) schriftelijk aan Juwelier Goudsmederij Petra Berends worden gemeld. Zonder deze melding worden de betreffende producten geacht te zijn geleverd zonder beschadiging, defecten of gebreken en wordt ervan uitgegaan dat Juwelier Goudsmederij Petra Berends conform de overeenkomst heeft geleverd. 

 

Artikel 8 - Levering

 1. Juwelier Goudsmederij Petra Berends zal iedere prestatie leveren zoals schriftelijk is overeengekomen en Juwelier Goudsmederij Petra Berends mag hiervoor gebruik maken van derden.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Juwelier Goudsmederij Petra Berends kenbaar heeft gemaakt.
 3. De afgesproken levertermijn is geen fatale termijn. De levertermijn gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand komt, mits alle benodigde gegevens zijn ontvangen en eventueel gewenste betalingszekerheid is gegeven. 
 4. Het risico van de producten gaat over van Juwelier Goudsmederij Petra Berends op de klant, op het moment dat de producten in uw feitelijke macht of die van uw hulppersoon komen. 
 5. Juwelier Goudsmederij Petra Berends mag een deelbare order in twee of meer gedeelten afleveren. 
 6. Juwelier Goudsmederij Petra Berends mag, wanneer zij u hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 7. De kosten van levering, waaronder verpakking, transport en transportverzekering zijn voor uw rekening. 

 

Artikel 9 – Betaling

 1. Betaling van de producten wordt door middel van de door Juwelier Goudsmederij Petra Berends aangeboden betalingswijzen voldaan bij het plaatsen van de bestelling.
 2. Het kan zijn dat de door u gekozen betalingswijze via een derde verloopt, en dat hier aanvullende (betalings)voorwaarden op van toepassing zijn. Deze dien u zelf te raadplegen.
 3. Juwelier Goudsmederij Petra Berends verstuurt de factuur naar het door u opgegeven e-mailadres.
 4. Heeft u een bezwaar tegen de factuur? Dan moet u dit binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Juwelier Goudsmederij Petra Berends laten weten. Doet u dit niet, dan geldt het gefactureerde bedrag als erkend. Bezwaren tegen de factuur schorten uw betalingsverplichting niet op. 
 5. Indien u niet tijdig aan uw betalingsverplichting(en) voldoet, is deze (nadat de klant door Juwelier Goudsmederij Petra Berends is gewezen op de te late betaling en Juwelier Goudsmederij Petra Berends de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen) na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagentermijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Juwelier Goudsmederij Petra Berends gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

 

Artikel 10  – Retourbeleid

 1. Juwelier Goudsmederij Petra Berends wil graag dat u tevreden bent over de producten en diensten. Op ieder product heeft de klant een zichttermijn van 14 dagen. Deze termijn begint wanneer de klant de bestelling in ontvangst neemt.
 2. De zichttermijn geldt niet voor sieraden die speciaal of op maat voor de klant zijn ontworpen en dus niet binnen het standaard assortiment vallen.
 3. Producten kunnen alleen worden geretourneerd wanneer deze ongebruikt, ongedragen, onbeschadigd in originele staat en in de originele verpakking worden ontvangen door Juwelier Goudsmederij Petra Berends.
 4. De klant dient er zelf voor te zorgen dat het product met pakbon en retour formulier , voldoende gefrankeerd en binnen de daarvoor gestelde termijn worden geretourneerd. De kosten voor de retourzending komen dus voor rekening van de klant.
 5. Het is aan te bevelen de producten per aangetekende post te verzenden naar het adres van Juwelier Goudsmederij Petra Berends dat op de website staat vermeld, zodat de klant de zending kan volgen. Geleden schade door vermissing van een verzonden product worden niet door Juwelier Goudsmederij Petra Berends vergoed. Het risico en de aansprakelijkheid van de retourzending komt geheel voor de klant.
 6. Wanneer Juwelier Goudsmederij Petra Berends het product in de staat zoals omschreven in dit artikel en tijdig ontvangt, wordt het aankoopbedrag binnen 14 dagen terugbetaald.
 7. Neem altijd contact op met Juwelier Goudsmederij Petra Berends voordat u het artikel retour stuurt.

 

Artikel 11 – Annulering

Omdat de producten van Juwelier Goudsmederij Petra Berends op bestelling worden vervaardigd, moet u wanneer u de overeenkomst annuleert, de kosten die hierdoor door Juwelier Goudsmederij Petra Berends zijn of nog gemaakt moeten worden en de schade die zij lijdt, tot een redelijk bedrag, vergoeden. Deze kosten worden berekend op basis van onderstaande staffel: 

 1. bij annulering tot 8 dagen voor aanvang van de werkzaamheden: 25% van de bestelling; 
 2. bij annulering langer dan 1 dag korter dan 8 dagen voor aanvang van de werkzaamheden: 50% van de bestelling; 
 3. bij annulering 1 dag of korter voor aanvang van de werkzaamheden: 100% van de bestelling. 

 

Artikel 12 – Overmacht

 1. Overmacht houdt in dat er sprake is van omstandigheden waardoor Juwelier Goudsmederij Petra Berends niet, niet tijdig of niet naar behoren haar werkzaamheden kan uitvoeren en/of producten kan leveren, zonder dat dat de schuld van Juwelier Goudsmederij Petra Berends is. Als er sprake is van overmacht, is er geen toerekenbare tekortkoming van Juwelier Goudsmederij Petra Berends. 
 2. Overmacht is bijvoorbeeld: brand, diefstal, molest, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, beperkingen van invoer/uitvoer, onvoorziene problemen bij productie of transport, oorlog, ziekte, noodweer, situaties van feitelijke onbereikbaarheid van het werk, wijziging in de regelgeving en tekortkoming in de nakoming door een leverancier van Juwelier Goudsmederij Petra Berends. 
 3. Wanneer er sprake is van overmacht mag Juwelier Goudsmederij Petra Berends de uitvoering van de overeenkomst opschorten of de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden zonder dat zij hiervoor schadevergoeding aan u hoeft te betalen. 
 4. Duurt de overmacht langer dan 80 aaneengesloten dagen, dan mag u de overeenkomst schriftelijk ontbinden. Juwelier Goudsmederij Petra Berends is dan aan u geen schadevergoeding verschuldigd. 

 

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Juwelier Goudsmederij Petra Berends geleverde producten blijven eigendom van Juwelier Goudsmederij Petra Berends totdat u het volledig verschuldigde bedrag betaald hebt. 
 2. U mag deze onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten niet verpanden of op een andere manier bezwaren. 
 3. Als een derde beslag legt op deze onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten of een recht hierop wil vestigen, dan moet u dit Juwelier Goudsmederij Petra Berends zo snel mogelijk laten weten. 

 

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

 1. Juwelier Goudsmederij Petra Berends kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade. Ook niet indien deze schade direct of indirect verband houdt met vertraging of opschorting. Juwelier Goudsmederij Petra Berends is enkel aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid. 
 2. Als Juwelier Goudsmederij Petra Berends aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het bedrag van de bestelling, dat verband houdt met de geleverde producten. 
 3. Als u door een derde wordt aangesproken tot vergoeding van schade, dan kunt u deze claim niet door leggen aan Juwelier Goudsmederij Petra Berends. 
 4. De informatie op de internetsite wordt door Juwelier Goudsmederij Petra Berends met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de internetsite aangeboden informatie. Juwelier Goudsmederij Petra Berends aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de internetsite of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de internetsite verstrekte informatie en/of schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de internetsite. 
 5.  Juwelier Goudsmederij Petra Berends hoeft geen schade te vergoeden die het gevolg is van overmacht, zoals onder meer schade als gevolg van een overval, inbraak, winkeldiefstal of brand en/of wanneer de inboedel- of kostbaarhedenverzekering van de consument de schade dekt. Eventuele nadere
  uitkeringen van schadeverzekeringen aan de Juwelier Goudsmederij Petra Berends die zien op schade aan een product van de consument worden door Juwelier Goudsmederij Petra Berends aan deze consument uitbetaald.
 6. Emotionele en/of immateriële schade komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.
 7. De Consument is tegenover Juwelier Goudsmederij Petra Berends aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

 

Artikel 15 – Wijziging voorwaarden

 1. Juwelier Goudsmederij Petra Berends kan altijd, zonder dit vooraf mede te delen, de algemene voorwaarden wijzigen. 
 2. Juwelier Goudsmederij Petra Berends kan wijzigingen van deze voorwaarden bekendmaken door dit op haar website te plaatsen of op een andere manier te communiceren. Het is dus aan te raden om de voorwaarden van tijd tot tijd te bekijken. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten. 

 

Artikel 16 – Klachten en geschillen

 1. Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Wij stellen het op prijs als u ons dat eerst laat weten zodat wij serieus werk kunnen maken van uw klacht. Om te zorgen dat wij de klacht goed kunnen behandelen, moet de klacht binnen 6 weken nadat u kennis hebt genomen van de klacht, aan Juwelier Goudsmederij Petra Berends worden voorgelegd. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk worden ingediend bij Juwelier Goudsmederij Petra Berends, tijdig nadat de consument de gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot
  gevolg hebben dat de consument zijn rechten ter zake verliest. 
 2. Indien de klachtafhandeling door Juwelier Goudsmederij Petra Berends niet heeft geleid tot een voor de consument bevredigend resultaat, kan de consument naar keuze zijn klacht vervolgens binnen 6 weken na het ontstaan van het geschil voorleggen aan het Bemiddelingsbureau Sieraden en Uurwerken (FGZ), Röntgenlaan 11, 2719 DX Zoetermeer, tel.079-3315300 ) voor een bemiddelingspoging of zijn geschil voorleggen aan de geschillencommissie . Indien de klacht is voorgelegd aan het Bemiddelingsbureau en ook de bemiddelingspoging niet heeft geleid tot een voor de consument bevredigend resultaat, kan de consument zijn geschil alsnog voorleggen aan de geschillencommissie binnen 6 weken nadat is gebleken dat de
  bemiddelingspoging niet tot een oplossing heeft geleid.
 3. Geschillen tussen consument en Juwelier Goudsmederij Petra Berends over totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Juwelier Goudsmederij Petra Berends te leveren of geleverde diensten en/of producten, kunnen zowel door de consument als door Juwelier Goudsmederij Petra Berends aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Federatie Goud- en Zilver FGZ. Röntgenlaan 11, 2719 DX Zoetermeer, tel.079-3315300. federatie@fgz.nl
 4. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij Juwelier Goudsmederij Petra Berends heeft ingediend en vervolgens eventueel bij het bemiddelingsbureau heeft ingediend. Een geschil ontstaat indien de klacht van de consument niet naar tevredenheid door Juwelier Goudsmederij Petra Berends en/of via de bemiddelingspoging van het Bemiddelingsbureau Sieraden en Uurwerken ( FGZ) is opgelost.
 5. Is er geen gebruik gemaakt van bemiddeling, dient het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 6. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is Juwelier Goudsmederij Petra Berends aan deze keuze gebonden. Indien Juwelier Goudsmederij Petra Berends een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de consument vragen
  zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Juwelier Goudsmederij Petra Berends dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
 7. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 8. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.                                                                                                                                                                                                                                                                   

Artikel 17 –  Nakomingsgarantie

 1. De FGZ staat ervoor garant dat de Juwelier Goudsmederij Petra Berends, lid van de FGZ, het bindend advies nakomt binnen twee maanden na verzending hiervan, tenzij Juwelier Goudsmederij Petra Berends in die tijd besluit om het bindend advies ter toetsing aan de rechtervoor te leggen. De garantstelling van de FGZ herleeft indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dat blijkt in kracht van gewijsde is gegaan.
 2. De FGZ verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de consument is voldaan aan de daartoe bepaalde formele innamevereisten (betaling klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting), van één van de volgende situaties sprake is:

- aan het lid is surséance van betaling verleend;
- het lid is failliet verklaard;
- de bedrijfsactiviteiten van het lid zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is
ingeschreven of een eerdere datum, waarvan de FGZ aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.

 

Artikel 18 - Intellectuele eigendom

De door Juwelier Goudsmederij Petra Berends vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende prestaties, blijven het intellectueel eigendom van de Ondernemer en/of de ontwerper. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde goederen en/of Producten, zonder voorafgaande toestemming van de Ondernemer, is niet toegestaan.

 

Artikel 19 – Toepasselijk recht 

Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden en handelingen die daaruit voortkomen, is het Nederlandse recht van toepassing.

 

 
 
 

 

Juwelier Goudsmederij Petra Berends

Spekstraat 1

2011 HM Haarlem

Nederland

tel: 023-5322233